Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Marsha Wijlhuizen
E-mail: info@marshawijlhuizen.nl
Website: www.marshawijlhuizen.nl

Definities

 1. Marsha Wijlhuizen: Marsha Wijlhuizen, gevestigd te Cuijk onder KvK nr. 88777456
 2. Klant: degene met wie Marsha Wijlhuizen een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Marsha Wijlhuizen en klant samen.
 4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Marsha Wijlhuizen.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Prijzen

 1. Alle prijzen die Marsha Wijlhuizen hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Marsha Wijlhuizen hanteert voor haar diensten en producten, op haar website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Marsha Wijlhuizen te allen tijde wijzigen.
 3. Partijen komen voor een dienstverlening door Marsha Wijlhuizen een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 4. Marsha Wijlhuizen heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

Betalingen en betalingstermijn

 1. Producten worden vooraf afgerekend, daarna vindt verzending plaats.
 2. Bij het aangaan van een overeenkomst betreffende een dienst met vooraf bepaalde duur wordt vooraf afgerekend, inclusief nader bepaalde reiskosten.
 3. Marsha Wijlhuizen mag bij het aangaan van de overeenkomst betreffende een langdurig project een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 4. De klant moet declaraties binnen 7 dagen na factuurdatum aan Marsha Wijlhuizen betalen, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld staat.
 5. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat
  Marsha Wijlhuizen de klant een aanmaning hoeft te sturen c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 6. Marsha Wijlhuizen behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de dienst.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Marsha Wijlhuizen gerechtigd de wettelijke rente van 2 % per maand voor niet-handelstransacties in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan
  Marsha Wijlhuizen .
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Marsha Wijlhuizen zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Marsha Wijlhuizen op de klant onmiddellijk opeisbaar.
 6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Marsha Wijlhuizen , dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Marsha Wijlhuizen te betalen.

Recht van reclame

 1. Zodra de klant in verzuim is, is Marsha Wijlhuizen gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
 2. Marsha Wijlhuizen roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijk of elektronische mededeling.
 3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Marsha Wijlhuizen , tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
 4. De kosten voor het terughalen of -brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
  • het product niet is gebruikt
  • het geen product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
  • het product of dienst geen wandeling logies, reis, vervoer, of vorm van vrijetijdsbesteding betreft.
  • de consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
  • het geen dienst betreft die met instemming van de klant volledig worden uitgevoerd binnen de 14 kalenderdagen bedenktijd en waarbij de klant uitdrukkelijk om de heeft verklaard van het herroepingsrecht af te zien
 2. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid I genoemd, vangt aan:
  • op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van I bestelling
  • zodra de consument de overeenkomst levering van de dienst heeft gesloten
  • zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen
 3. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via info@marshawijlhuizen.nl
 4. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Marsha Wijlhuizen, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Vergoeding retourkosten
Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling tijdig retourneert, dan komen de kosten voor het retourneren van de volledige bestelling voor rekening van de consument.

Opschortingsrecht
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht

 1. Marsha Wijlhuizen kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Marsha Wijlhuizen heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. Het retentierecht geldt eveneens op grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Marsha Wijlhuizen .
 3. Marsha Wijlhuizen is nooit aansprakelijk voor eventuele schade die de klant mogelijkerwijs lijdt als gevolg van het gebruikmaken van zijn retentierecht.

Verrekening
Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Marsha Wijlhuizen te verrekenen met een vordering op Marsha Wijlhuizen.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Marsha Wijlhuizen blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Marsha Wijlhuizen op grond van wat voor met Marsha Wijlhuizen gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd kan Marsha Wijlhuizen zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 4. Indien Marsha Wijlhuizen een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Marsha Wijlhuizen het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij Marsha Wijlhuizen, tenzij partijen anders zijn overeengekomen.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de klant aangegeven adres.
 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Marsha Wijlhuizen het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat het overeengekomen deel alsnog is voldaan.
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, met als gevolg dat de klant een verlate levering niet aan Marsha Wijlhuizen kan tegenwerpen.

Levertijd

 1. De door Marsha Wijlhuizen opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding daarvan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van Marsha Wijlhuizen .
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Marsha Wijlhuizen niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Feitelijke levering
De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten
Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzending

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Marsha Wijlhuizen niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorg draagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Marsha Wijlhuizen, bij gebreke waarvan Marsha Wijlhuizen niet aansprakelijk
  kan worden gehouden voor eventuele schade.

Garantie

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Marsha Wijlhuizen enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.
 2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.
 3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Ruilen
Het ruilen van gekochte artikelen is alleen mogelijk indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
• ruilen vindt plaats binnen 7 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur
• het product wordt teruggebracht in de originele verpakking
• het product is nog niet gebruikt

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Marsha Wijlhuizen voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Marsha Wijlhuizen heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Marsha Wijlhuizen tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Marsha Wijlhuizen tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Marsha Wijlhuizen.
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Marsha Wijlhuizen de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Marsha Wijlhuizen redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Intellectueel eigendom

 1. Marsha Wijlhuizen behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Marsha Wijlhuizen (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Boetebeding

 1. Indien de andere partij het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij voor elke overtreding ten behoeve van handelsnaam een onmiddellijk opeisbare boete.
  • is de andere partij een consument dan bedraagt deze boete € 1.000
  • is de andere partij een rechtspersoon dan bedraagt deze boete € 5.000
 2. Daarnaast verbeurt de andere partij een bedrag ad 5 % van het in lid I genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt.
 3. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
 4. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van Marsha Wijlhuizen waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.

Vrijwaring
De klant vrijwaart Marsha Wijlhuizen tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Marsha Wijlhuizen geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door Marsha Wijlhuizen geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Marsha Wijlhuizen daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
 3. Consumenten dienen Marsha Wijlhuizen uiterlijk binnen 2 maanden na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Marsha Wijlhuizen in staat is hierop adequaat te reageren.
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Marsha Wijlhuizen gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan Marsha Wijlhuizen .
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Marsha Wijlhuizen ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant
Als Marsha Wijlhuizen een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Marsha Wijlhuizen verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Marsha Wijlhuizen

 1. Marsha Wijlhuizen is nooit aansprakelijk voor directe dan wel indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
 2. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.
 3. Het betreden van het terrein waar de wandeling plaatsvindt en waar de paarden gehouden worden vrijwillig, en geheel op eigen risico. De klant neemt vrijwillig en geheel op eigen risico deel aan de wandeling.
 4. De klant dient de vooraf en tijdens de wandeling verstrekte instructies en aanwijzingen voor wat betreft omgang met de aanwezige paarden strikt op te volgen.
  • De paarden dienen niet vast gepakt te worden, tenzij na verzoek van Marsha Wijlhuizen.
  • Paarden dienen niet gevoerd te voeren voor, tijdens en na de wandeling, tenzij na verzoek van Marsha Wijlhuizen.
 5. De klant accepteert dat paarden hun eigen, uiterst gevoelige, natuurlijke gedrag en zintuiglijke waarneming hebben, dat zij daarom soms plotseling kunnen reageren, en dat omgang met paarden dus risico’s met zich mee kan brengen, zowel voor, tijdens als na de wandeling.
 6. Noch Marsha Wijlhuizen, de terreineigenaren of derden kunnen aansprakelijk worden gesteld voor ongelukken tussen de klant, met de paarden van Marsha Wijlhuizen de eigenaar, of derden, op het terrein, en/of de terreineigenaar.
  Het risico voor eventueel letsel en schade toegebracht aan jezelf, de paarden, of derden vallen onder de persoonlijke aansprakelijkheid van de klant.
 7. Klanten zijn zelf verantwoordelijk voor het dragen van de juiste kleding en schoeisel tijdens de wandeling. Marsha Wijlhuizen sluit iedere aansprakelijkheid voor schade als gevolg van deelname aan de wandelingen, zowel jegens klant, als jegens de consument, nadrukkelijk uit.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Marsha Wijlhuizen toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Marsha Wijlhuizen niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Marsha Wijlhuizen in verzuim is.
 3. Marsha Wijlhuizen heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Marsha Wijlhuizen kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Marsha Wijlhuizen in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Marsha Wijlhuizen kan worden toegerekend in een van de wil van
  Marsha Wijlhuizen onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Marsha Wijlhuizen kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid1 genoemde overmachtsituatie worden ook – doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals oorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc.); wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, elektriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Marsha Wijlhuizen één of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Marsha Wijlhuizen er weer aan kan voldoen.
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Marsha Wijlhuizen is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.

Annulering door klant of consument
Bij onverhoopt annulering zullen tot 30 dagen voor aanvang van de overeenkomst 25% annuleringskosten in rekening worden gebracht en tot 14 dagen voor aanvang van de overeenkomst 50% annuleringskosten in rekening worden gebracht, bestaande uit 50% van het totaalbedrag van de overeenkomst. Indien de klant annuleert binnen 14 dagen voor aanvang van de overeenkomst vindt er geen terugbetaling plaats. Het is wel mogelijk een vervangende klant aan te melden of éénmalig een nieuwe afspraak te maken.

Annulering door Marsha Wijlhuizen
Marsha Wijlhuizen heeft het recht om, zonder tot betaling van enige vergoeding gehouden te zijn, een overeenkomst te annuleren binnen 24 uur van de afspraak ingeval van ziekte of overmacht. Hierna wordt in overleg met de klant een nieuwe afspraak gemaakt of het betaalde bedrag teruggestort.

Wijziging van de overeenkomst
Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Marsha Wijlhuizen is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Marsha Wijlhuizen zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Marsha Wijlhuizen.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Marsha Wijlhuizen bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Marsha Wijlhuizen is gevestigd praktijk houdt/ kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld op 14 januari 2023