Over hoefbevangenheid en waarom gras niet het probleem is

Over hoefbevangenheid en waarom gras niet het probleem is

Door Carole Souvignier

Hier moet eerst onderscheid worden gemaakt tussen toxische en mechanische hoefbevangenheid.
Giftige hoefbevangenheid (oftewel hoefbevangenheid door voeding) wordt veroorzaakt doordat het paard giftige stoffen binnenkrijgt (giftige planten, ontwormingsmiddelen, medicijnen, bestrijdingsmiddelen, te kort gestrest gras,…). Of door het lichaam te vergiftigen door stofwisselingsstoornissen of nageboorteretentie. Het hoefbeen zakt een paar mm maar draait normaal niet bij giftige hoefbevangenheid.
Het is ook belangrijk om te zeggen dat de bevangenheid in alle vier de hoeven wordt getriggerd, omdat het bloed met de gifstoffen gelijkmatig in het lichaam wordt verdeeld en in alle vier de hoeven terechtkomt. Dus als een paard slechts aan twee hoeven is aangetast en het hoefbeen is geroteerd, is het hoogstwaarschijnlijk mechanische hoefbevangenheid, en komt het niet door gifstoffen!

Mechanische hoefbevangenheid wordt veroorzaakt door een niet-fysiologische hoef met onjuiste drukomstandigheden en hefboomkrachten en de resulterende overbelasting van de teenophanging van het hoefbeen. Meestal zijn de hielen en steunsels te hoog, waardoor interne weefsels, de hoefbeentakken en het hoefbeen omhoog worden gedrukt. Er is druk op de lamellen en hoeflederhuid die kan ontsteken en het hoefbeen kan doen draaien. Bovendien wordt de bloedcirculatie onderdrukt door onjuiste drukomstandigheden. De hoeflederhuid wordt niet meer van voldoende voedingsstoffen voorzien en een gezonde suspensie lijdt daaronder. Mechanische hoefbevangenheid komt vaak alleen voor aan beide voorhoeven, omdat het meeste gewicht erop rust. In mijn ervaring hebben de meeste gevallen van hoefbevangenheid een mechanische oorzaak.

Een verkeerde behandeling van mechanische hoefbevangenheid (strenge dieet, hoefbeslag,…) leidt later vaak tot toxische hoefbevangenheid. Het paard moet 16 uur eten om zijn darmflora gezond te houden en heeft de voedingsstoffen nodig om te zorgen voor een gezonde stofwisseling en genezing. Als dit niet gebeurt, wordt de stofwisseling zwaar belast en kan toxische hoefbevangenheid ontstaan. Als het paard dan ook wordt geïmmobiliseerd en de hoef orthopedisch wordt beslagen, is schade aan de hoef onvermijdelijk en is genezing in deze toestand onmogelijk.
Evenzo kan een onjuiste behandeling van toxische hoefbevangenheid leiden tot chronische mechanische hoefbevangenheid.

Het is daarom voor mij bijzonder belangrijk om te benadrukken dat, in tegenstelling tot wat gewoonlijk wordt geleerd, het niet het gras is dat de paarden ziek maakt! Gras kan het paard niet ziek maken als het voorheen gezond was. Het paard wordt pas ziek van gras als het organisme en de hoeven vooraf niet gezond waren. Het is dus belangrijk om de exacte oorzaak te vinden en op te lossen. Het paard kan en moet dus tijdens en na een hoefbevangenheid in de wei blijven. Ik ben dan ook absoluut tegen het gebruik van graaskorven. Belangrijk: ik heb het over weelderige, voedselrijke weiden voor paarden om op te staan. Te kort gegeten weilanden kunnen paarden ziek maken omdat het te korte en gestreste gras stoffen bevat die giftig zijn voor paarden.

Waarom krijgt gras dan zo vaak de schuld van hoefbevangenheid?

Als het paard in het voorjaar (na maanden op stal staan) in de wei komt, gaat het weer meer bewegen. De hoef wordt daardoor weer van meer bloed voorzien. Het kan leiden tot pijn en ontstekingsprocessen in de hoef als deze niet gezond is, wat dan wordt geïnterpreteerd als een hoefbevangenheidsaanval door het gras.
Door in het voorjaar van hooi naar gras te wisselen verandert ook de samenstelling van het bloed en wordt de stofwisseling gestimuleerd. Dit kan een ontsteking in de hoeflederhuid veroorzaken, maar alleen als deze eerder is beschadigd door onjuiste drukomstandigheden!
Ook worden de paarden meestal in het voorjaar aan het begin van het weideseizoen ontwormd. De wormenkuur is een gif en kan toxische hoefbevangenheid veroorzaken.
Paarden die de hele winter weinig ruwvoer hebben en alleen hooi eten, worden in de lente dikker als ze op weelderige weiden komen, dus er komt meer gewicht op de hoeflederhuid. Het kan ontsteken. Maar ook hier alleen als de hoef eerder niet gezond was!

Ook een fysiologisch gezonde hoef met een gezonde en stabiele aanhechting is bestand tegen dergelijke veranderingen!

Conventionele behandeling en waarom deze meestal niet duurzaam is.

Bij conventionele behandeling draait alles om het elimineren van symptomen. Meestal wordt aangenomen dat het om toxische hoefbevangenheid gaat. Aan mechanische hoefbevangenheid wordt vaak niet gedacht.
De hoef is vaak steil waardoor de hoeflederhuid in het teengebied, en de doorbloeding in het gebied wordt verminderd en zenuwen worden bekneld. Het paard voelt in eerste instantie minder pijn en loopt beter, maar de destructie in de hoef vordert. Vroeg of laat krijgt het paard weer pijn en is genezing niet mogelijk.

De paarden worden op een radicaal dieet gezet, het voer wordt tot het minimum beperkt. De gevolgen hiervan heb ik al beschreven, maar ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Het paard moet minimaal 16 uur eten om zijn darmflora gezond te houden en heeft de voedingsstoffen nodig om te zorgen voor een gezonde stofwisseling en om genezing te ondersteunen. Als dit niet gebeurt, wordt de stofwisseling zwaar belast en kan chronische of toxische hoefbevangenheid ontstaan.
De meeste paarden krijgen boxrust voorgeschreven. Het paard kan niet meer voldoende bewegen, voldoende doorbloeding wordt verhinderd en het genezingsproces wordt verstoord.

Hoe behandel ik hoefbevangenheid?

Ten eerste moet men de oorzaken vinden en onderscheid maken tussen giftige en mechanische hoefbevangenheid.
De juiste hoek en het opheffen van de verkeerde drukverdeling en hefboomwerking in de hoef kan een goed functionerend hoefmechanisme herstellen. Als de kroonrandhoek te vlak is, staat het hoefbeen automatisch te steil en oefent het de verkeerde druk uit op de hoeflederhuid. Hoefbevangenheid is hier een logisch gevolg van. Evenzo kunnen hielen en steunsels die te hoog zijn de achterkant van het hoefbeen omhoog duwen en ervoor zorgen dat het gaat kantelen en ook de bloedcirculatie verstoren.
Het paard kan en moet gedurende de gehele genezingsfase adequaat worden gevoerd en moet zonder graaskorf in de wei staan. Het verse gras met al zijn belangrijke en gezonde voedingsstoffen is belangrijk voor het genezingsproces en de vrije beweging heeft een niet te onderschatten positieve invloed op de genezing maar ook op de psyche.

Door de oorzaak te herkennen en weg te nemen en het paard te ondersteunen in het genezingsproces door het herstellen van het functionerende en gezonde hoefmechanisme, juiste houding, voldoende beweging, voldoende voeding en andere ondersteunende therapieën (fysiotherapie, pijntherapie,…) kan je de hoeven bij veel paarden weer helen.
Op deze manier zijn veel gevallen die al door de dierenarts zijn opgegeven, blijvend genezen.

Meer informatie over mijn werk op mijn website: www.holistic-hoof-care.lu

Hieronder de originele duitse tekst:

Über Hufrehe und warum Gras nicht das Problem ist.

Hier muss man zuerst zwischen der toxischen und der mechanischen Hufrehe unterscheiden.

Die toxische Hufrehe (bzw Futterrehe) entsteht durch die Einnahme des Pferdes giftiger Substanzen. (Giftpflanzen, Wurmkuren, Medikamenten, Pestizide, zu kurzes gestresstes Gras,…) Oder durch die Vergiftung des Körpers durch Stoffwechselstörungen oder Nachgeburtsverhaltung. Das Hufbein senkt sich um ein paar mm und rotiert bei der toxischen Rehe normalerweise nicht.
Wichtig zu sagen ist auch, dass hier die Rehe in allen 4 Hufen ausgelöst wird, weil sich das Blut mit den Toxinen gleichmäßig im Körper verteilt und in alle 4 Hufe gelangt. Wenn ein Pferd also nur an zwei Hufen betroffen ist und das Hufbein rotiert ist, liegt mit höchster Wahrscheinlichkeit eine mechanische Hufrehe vor, keine toxische!

Die mechanische Hufrehe entsteht durch einen unphysiologischen Huf mit falschen Druckverhältnissen und Hebelkräften und der daraus folgenden Überbelastung der Zehenaufhängung des Hufbeins. Meistens sind die Trachten und Eckstreben zu hoch so dass sie das innenliegende Gewebe, Hufbeinäste und Hufbein hochdrücken und steilstellen. Es herrscht Druck auf den Lamellen und der Lederhaut so dass diese sich entzünden kann und das Hufbein rotieren kann. Außerdem wird durch falsche Druckverhältnisse die Blutzirkulation unterdrückt. Die Lederhaut wird nicht mehr ausreichen mit Nährstoffen versorgt und die gesunde Aufhängung leidet darunter. Die mechanische Hufrehe tritt oft nur an beiden Vorderhufen auf, weil auf ihnen das meiste Gewicht liegt. Meiner Erfahrung nach haben die meisten Hufrehefälle eine mechanische Ursache.

Durch falsche Behandlung einer mechanischen Hufrehe (strenge Diät, Beschläge,…) entsteht oft im späteren Verlauf eine toxische Rehe. Das Pferd muss 16 h fressen, um seine Darmflora gesund zu erhalten, und braucht die Nährstoffe um einen gesunden Stoffwechsel zu gewährleisten und die Heilung zu unterstützen. Wenn das nicht geschieht, wird der Stoffwechsel stark belastet und es kann eine toxische Hufrehe entstehen. Wird dann noch zusätzlich dazu das Pferd ruhig gestellt und der Huf orthopädisch Beschlagen und steil gestellt, ist die Zerstörung des Hufes unausweichlich und eine Heilung in dem Zustand ist unmöglich.
Genauso kann durch eine falsche Behandlung der toxischen Hufrehe, eine chronische mechanische Hufrehe entstehen.

Es ist mir daher besonders wichtig hervorzuheben, dass es im Gegensatz wie es meistens gelehrt wird, nicht das Gras ist was die Pferde krank macht! Gras kann das Pferd nicht krank machen wenn es vorher gesund war. Das Pferd wird durch Gras nur krank wenn vorher der Organismus und die Hufe schon nicht gesund waren. Da gilt es also die genaue Ursache zu finden und zu beheben. Das Pferd kann und muss deshalb auch während und nach einer Rehe auf der Weide stehen bleiben. Ich bin deshalb auch absolut gegen Fressbremsen. Wichtig: Ich spreche hier von üppigen, nährstoffreichen Weiden auf denen Pferde stehen sollen. Zu stark abgefressene Weiden können Pferde krank machen, weil das zu kurze und gestresste Gras Stoffe enthält die für Pferde giftig sind.

Wieso wird dann so oft dem Gras die Schuld für die Rehe gegeben?

Wenn das Pferd im Frühjahr (nach monatelanger Boxenhaltung) auf die Weide kommt bewegt es sich wieder mehr. Der Huf wird also auch wieder mehr durchblutet. Es kann zu Schmerzen und entzündlichen Prozessen im Huf kommen wenn dieser nicht gesund ist, der dann als Hufreheschub durch das Gras gedeutet wird.
Futterumstellung von Heu auf Gras im Frühjahr ändert auch die Zusammenstellung des Blutes und regt den Stoffwechsel an. Dies kann Entzündungen in der Lederhaut verursachen, aber nur wenn sie schon davor durch falsche Druckverhältnisse geschädigt war!
Auch werden die Pferde üblicherweise im Frühjahr bei Beginn der Weidesaison entwurmt. Die Wurmkur ist ein Gift und kann eine toxische Hufrehe auslösen.
Pferde die den ganzen Winter im Futter begrentzt sind und nur Heu fressen, werden im Frühjahr wenn sie auf üppige Weiden kommen dicker, es herrscht somit mehr Gewicht auf der Lederhaut. Sie kann sich entzünden. Aber auch hier nur wenn sie vorher schon nicht gesund war!

Ein physiologisch gesunder Huf mit gesunder und stabiler Aufhängung hält auch solcher Veränderungen stand!

Konventionelle Behandlung und wieso sie meistens nicht nachhaltig ist.

Bei der konventionellen Behandlung geht es nur um die Symptomausschaltung. Es wird meistens davon ausgegangen, dass es eine toxische Hufrehe ist. An eine mechanische Hufrehe wird oft nicht gedacht.
Der Huf wird starr und steil gestellt. Dadurch wird die Lederhaut im Zehenbereich überlastet, die Durchblutung in dem Bereich verringert und Nerven abgequetscht. Das Pferd verspürt dadurch zwar vorerst weniger Schmerzen und läuft besser, aber die Zerstörung im Huf schreitet weiter voran. Früher oder später wird das Pferd wieder Schmerzen haben und eine Heilung ist so nicht möglich.

Die Pferde werden auf eine radikale Diät gestellt, das Futter wird maximal reduziert. Was das für Folgen hat, habe ich bereits beschrieben, aber ich kann es nicht oft genug sagen. Das Pferd muss mind. 16 h fressen, um seine Darmflora gesund zu erhalten und braucht die Nährstoffe um einen gesunden Stoffwechsel zu gewährleisten und die Heilung zu unterstützen. Wenn das nicht geschieht, wird der Stoffwechsel stark belastet und es kann eine chronische oder toxische Hufrehe entstehen.

Die meisten Pferde bekommen Boxenruhe verschrieben. Das Pferd kann sich nicht mehr ausreichend bewegen, eine ausreichende Durchblutung wird so verhindert und der Heilungsprozess gestört.

Wie behandle ich die Hufrehe?

Zuerst muss man die Ursachen erkennen und zwischen toxischer und mechanischer Rehe unterscheiden.
Herstellung der richtigen Winkel und beheben der falscher Druckverhältnisse und Hebelungen im Huf um den funktionierenden Hufmechanismus wiederherzustellen. Bei zu flachem Kronrandwinkel steht das Hufbein automatisch steil und übt falschen Druck auf die Lederhaut aus. Hufrehe ist eine logische Folge davon. Genauso können zu hohe Trachten und Eckstreben das Hufbein hinten hochdrücken und zum kippen bringen, sowie die Durchblutung stören.
Das Pferd darf und muss bei mir während der gesamten Heilungsphase ausreichend gefüttert werden und muss ohne Fressbremse auf der Weide stehen. Das frische Gras mit all seinen wichtigen und gesunden Nährstoffen ist wichtig für den Heilungsprozess und die freie Bewegung hat einen positiven Einfluss auf die Heilung aber auch auf die Psyche , die nicht unterschätzt werden darf.

Durch das Erkennen und Beseitigen der Ursache und Unterstützung des Pferdes beim Heilungsprozess durch Wiederherstellung des funktionierenden und gesunden Hufmechanismus, passender Haltung, genug Bewegung, ausreichend Ernährung und weiteren unterstützenden Therapien (Physio,Schmerztherapie,…) kann man die Rehe bei vielen Pferden wieder dauerhaft heilen.
So konnten auch schon viele bereits vom Tierarzt aufgegebene Fälle dauerhaft geheilt werden.

Mehr Infos über meine Arbeit auf meiner Webseite: www.holistic-hoof-care.lu

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *